ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. Bevezető Rendelkezések

 

 • A Weboldal célja, hogy közvetítésével a Felhasználók ingatlannal kapcsolatos Igényeik kivitelezésére a konkrét Igénynek és lehetőségeiknek leginkább megfelelő, illetve legkedvezőbb ajánlatot adó Partner Vállalkozót a Weboldalon kialakított pályáztatási rendszer útján kiválaszthassák. Ebből a célból a Szolgáltató a Weboldalon keresztül a Felhasználók részére különböző Szolgáltatásokat nyújt.

 

 • A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldalnak, illetve a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatásoknak a Felhasználók által történő igénybe vétele feltételeit.

 

 1. Fogalmak

 

A jelen ÁSZF-ben használt fogalmak kifejezett eltérő rendelkezés hiányában az alábbi jelentéssel bírnak:

 

 1. Ajánlattételi Határidő: a Felhasználó által a jelen ÁSZF 2.1 pontja szerint meghatározott azon határidő, ameddig a Partner Vállalkozók az adott a Megoldási Javaslatban foglalt munka elvégzésére ajánlatot tehetnek;
 2. ÁSZF: a jelen általános szerződési feltételek, ideértve annak mellékleteit is;
 3. Felhasználó: bármely, Magyarországon állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemély, Magyarországon szabályszerűen bejegyzett társasház, illetve magyarországi önkormányzat, amely Szolgáltatást kíván igénybe venni, és a Weboldalon a jelen ÁSZF 3. pontja szerinti regisztrációt elvégezte;
 4. Felhasználói Fiók: a Felhasználó által a Weboldalon a jelen ÁSZF 3. pontja szerinti regisztráció során létrehozott, a Felhasználó egyedi beazonosítására alkalmas adatokat tartalmazó online profil, amelyen keresztül a Felhasználó a Szolgáltatásokat, illetve a Weboldalnak a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó funkcióit igénybe veheti;
 5. Felmérési Díj: a jelen ÁSZF 1 pontjában meghatározott Szolgáltatásokért a Felhasználó által fizetendő díj;
 6. Igény: a Felhasználó bármely, ingatlannal kapcsolatos igénye (különösen építés, bővítés, átalakítás, felújítás, szerelési munkálatok), melynek megvalósítása céljából a Felhasználó a Weboldalt és a Szolgáltatásokat igénybe veszi;
 7. Látogató: a Weboldalt felkereső, Felhasználónak nem minősülő személy;
 8. Megoldási Javaslat: a Műszaki Felelős által az Igény felmérését követően elkészített tervezet, amely tartalmazza az Igény részleteit, valamint a TERC alapján megállapított munka- illetve anyagszükségletet és árakat, és amelyhez mellékletként csatolásra kerül a jelen ÁSZF 1.2 pontja szerinti felmérési adatlap;
 9. Műszaki Felelős: A Szolgáltató által kijelölt, a szükséges műszaki, illetve szükség szerint egyéb képesítésekkel rendelkező személy;
 10. Partner Vállalkozó: bármely, építési munkálatokkal kapcsolatos vállalkozási tevékenységet végző személy vagy szervezet, tekintet nélkül arra, hogy milyen jogi formában végzi ezen tevékenységét, amely a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban áll, és amely a Szolgáltató által meghatározott, a Weboldalon is ismertetett követelményeknek igazolható módon megfelel;
 11. Szerződés: a jelen ÁSZF 3. pontja szerinti regisztráció útján a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött megállapodás, melynek tartalmát a jelen ÁSZF (ideértve annak mellékleteit is) mindenkori hatályos rendelkezései képezik;
 12. Szolgáltatás: a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül a Felhasználóknak nyújtott bármely szolgáltatás, különösen a független szakértők közvetítése és koordinálása, pályáztatás lebonyolítása, megrendelések utáni kapcsolatfelvétel biztosítása, lakáscél megvalósításához szükséges beruházási összeg kezelése (HUF).
 13. Szolgáltató: a Fűt-Ész Generálkivitelező Kft. (székhelye: 2162 Őrbottyán, Bajcsy Zsilinszky u. 32. ; cégjegyzékszáma: 13-09-114935 );
 14. TERC: a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által fejlesztett Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer mindenkor aktuális legfrissebb verziója;
 15. Weboldal: a Szolgáltató által létrehozott, fenntartott és működtetett, a lakascel.company URL címen található weboldal;

 

 1. Regisztráció és a Szerződés Létrejötte

 

 • A Szolgáltatások, illetve a Weboldalnak a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó funkciói igénybevételének feltételeFelhasználói Fiók létrehozása a Weboldalon regisztráció útján. A Weboldalon regisztrálni jogosult bármely magánszemély saját célból, illetve társasház, önkormányzat, gazdasági társaság, valamint egyéb jogi személy a képviselője útján.

 

 • A regisztráció történhet a szükséges adatok közvetlen megadásával, illetve a Látogató Google, vagy Facebook felhasználói fiókjára hivatkozással, mely esetben a szükséges adatok az érintett felhasználói fiókokból kerülnek átemelésre és lementésre, amihez a Felhasználó az adott lehetőség kiválasztásával kifejezetten hozzájárul.

 

 • A sikeres regisztrációról, és ezzel együtt a Felhasználói Fiók létrejöttéről a Weboldal email útján visszaigazolást küld a Felhasználó részére. A Szerződés a fenti visszaigazolás elküldésével, az elküldés időpontjábanjön létre. Felhasználó a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette, és azokat magára nézve mindenben kötelezőnek ismeri el.

 

 • Felhasználó a regisztrációval kijelenti, hogy:

 

 • a jelen ÁSZF 2 pontja alapján megadott, illetve átemelt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek; továbbá

 

 • a nem természetes személy Felhasználó nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, átalakulás, illetve más, jogutódlással vagy jogutód nélkül történő megszűnést eredményező eljárás hatálya alatt.

 

 • Szolgáltató bármikor jogosult a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok valódiságát ellenőrizni, illetve kétség esetén a Felhasználót azok igazolására felszólítani. Amennyiben az adatok, vagy azok bármelyike hiányosnak, vagy hamisnak bizonyul, illetve amennyiben az adatok valódiságát a Felhasználó a felszólításban megjelölt határidőn belül nem igazolja, abban az esetben a Szolgáltató jogosult az érintett Felhasználói Fiókot a Felhasználó egyidejű értesítése mellett haladéktalanul törölni.

 

 • A jelen ÁSZF 2 pontja alapján megadott, illetve átemelt adatokban bekövetkezett bármely változást a Felhasználó köteles legkésőbb a Weboldalra történő legközelebbi belépéskor az általa megadott adatok megfelelő módosításával bejelenteni a Szolgáltató felé. A bejelentés elmulasztásából, vagy késedelméből eredő bármely kárért a Felhasználó teljes felelősséggel tartozik.

 

 • Bármely magánszemély, illetve jogi személy kizárólag egy Felhasználói Fiókot hozhat létre a Weboldalon. Felhasználó a regisztrációval kijelenti és szavatolja, hogy nincs a Weboldalon másik, korábbi regisztráció útján létrehozott Felhasználói Fiókja. Többszöri regisztráció esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az észlelést követően a Felhasználó egyidejű értesítése mellett valamennyi érintett Felhasználói Fiókot haladéktalanul törölje.

 

 1. A Weboldal Használata és a Szolgáltatások

 

 • Az Igény Felmérése

 

 • A regisztrációt követően a Felhasználó a megfelelő űrlap kitöltésével és elektronikus elküldésével jelezheti Szolgáltató felé az ingatlannal kapcsolatos igényét, melynek kapcsán Szolgáltatást kíván igénybe venni. Szolgáltató az űrlap sikeres elküldésének megtörténtét email útján visszaigazolja Felhasználó felé.

 

 • Az Igény érkezését követő 72 órán belül a Műszaki Felelős felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval a Megoldási Javaslat elkészítéséhez szükséges további információk, illetve egyéb releváns körülmények feltárása céljából. Ennek keretében a Műszaki Felelős, egy, a Felhasználóval előre egyeztetett időpontban a Felhasználó jelenlétében a helyszínen is felméri az ingatlant, amelyre az Igény vonatkozik, és az Igény szempontjából releváns körülményeket megfelelően, lehetőség szerint fényképes úton is rögzíti. A helyszíni felmérés eredményéről a Műszaki Felelős felmérési adatlapot készít, melyen rögzíti a releváns adatokat, körülményeket, valamint az Igény főbb részleteit. A felhasználó a felmérési adatlapon aláírásával igazolja, hogy annak tartalma megfelel a valóságnak, és pontosan tükrözi az Igény lényegi tartalmát.

 

 • A felmérési adatlap elkészültét követő 5 munkanapon belül a Műszaki Felelős elkészíti a Megoldási Javaslatot.

 

 • A Felmérési Díj mértékét a jelen ÁSZF 1. melléklete tartalmazza. A Felhasználó a Felmérési Díjat legkésőbb a jelen ÁSZF 1.2 pontja szerinti helyszíni felmérés időpontjától számított 5 munkanapon belül köteles megfizetni.

 

 • Pályáztatás

 

 • A Felmérési Díj megfizetését követően a Megoldási Javaslatot a Szolgáltató továbbítja a Felhasználó részére, valamint elérhetővé teszi a Partner Vállalkozók számára a Weboldal pályáztatási felületén, azzal, hogy a Partner Vállalkozók számára a Megoldási Javaslatban szereplő tételes árak és díjak nem kerülnek megjelenítésre. Az Ajánlattételi Határidőt a Felhasználó szabadon határozza meg, és azt jogosult legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítani, azzal, hogy az Ajánlattételi Határidő a hosszabbítással együtt sem lehet több, mint 45 nap.

 

 • A Partner Vállalkozók az ajánlatukat a Megoldási Javaslat szerinti bontásban teszik meg, minden, abban szereplő tételre árajánlatot adva. Amennyiben az ajánlatban a Partner Vállalkozó a Megoldási Javaslat tartalmától bármilyen szempontból eltér, ezt az eltérést az ajánlatban megfelelően jelzi.

 

 • A Partner Vállalkozók megfelelő időben benyújtott, érvényes ajánlatukhoz az abban megjelölt határidőig, de legalább a pályázat lezárulását követő 30. napig kötve maradnak.

 

 • A Felhasználó a Pályáztatás során jogosult személyes tanácsadást kérni Szolgáltatótól az ajánlatok értelmezéséhez és értékeléséhez. A tanácsadás során lehetőség szerint a Megoldási Javaslatot elkészítő Műszaki Felelős jár el. A tanácsadás díját jelen ÁSZF 2. melléklete tartalmazza.

 

 • A Megoldási Javaslat elkészítését követően az Igény módosítására nincs lehetőség, annak bármely módosítása új Igénynek minősül.

 

 • A Pályáztatás Lezárása és az Értékelési Rendszer

 

 • A megfelelő időben benyújtott, érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb végösszegű, illetve az Igény megvalósítását a legrövidebb határidővel vállaló ajánlat kerül az Ajánlattételi Határidő lejártát követően kiválasztásra és megküldésre a Felhasználó részére. Amennyiben a fenti két paraméter szerinti legjobb ajánlat nem azonos, ezek közül a Felhasználó szabadon jogosult kiválasztani, hogy melyiket kívánja elfogadni. Az elfogadott ajánlatot a rendszerben köteles visszaigazolni az Ajánlati Határidő lejártát követő 5 munkanapon belül. A visszaigazolás elküldésével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által megadott kapcsolattartási adatokat, így különösen a Felhasználó nevét, telefonszámát, illetve email címét továbbítsa a kiválasztott ajánlatot tevő Partner Vállalkozó részére abból a célból, hogy a Partner Vállalkozó felvehesse a kapcsolatot a Felhasználóval.

 

 • A pályáztatási eljárás lezárulását követően a Felhasználónak lehetősége van az általa kiválasztott ajánlatot adó Partner Vállalkozó tevékenységéről a Weboldal által felkínált online kérdőív kitöltésével értékelést adni, mely értékelés a Felhasználó általi véglegesítést követően a többi Felhasználó számára nyilvánossá válik. A Szolgáltató jogosult (de nem köteles) a nyilvánvalóan valótlan tartalmú, illetve bármely egyéb szempontból hibás, vagy jogsértő értékelés megfelelő módosítására felszólítani a Felhasználót az adott értékelés ideiglenes elérhetetlenné tételével egyidejűleg, illetve az adott értékelést törölni amennyiben a módosításra vonatkozó felszólításnak a Felhasználó a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa a jelen pontban foglaltak szerint adott értékelés tartalmáért és az abból eredő esetleges károkért teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik, mely felelősséget a Szolgáltató jelen pontban meghatározott jogai semmilyen módon nem korlátozzák.

 

 • Amennyiben a Partner Vállalkozó tevékenysége során megsérti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, illetve a Partner Vállalkozó és a Felhasználó között a jelen ÁSZF szerinti ajánlattétel alapján létrejött külön megállapodás feltételeit, ezt Felhasználó jogosult akár a 4.3.2 pont szerinti értékelés során, akár külön jelezni a Szolgáltató felé megfelelően alátámasztva. Ebben az esetben a Szolgáltató, amennyiben indokoltnak tartja, így különösen ha a Partner Vállalkozó szerződésszegése súlyos, vagy ismételt, jogosult kizárni a Partner Vállalkozót a Weboldal további használatából.

 

 • További Lehetőségek

 

 • A Felhasználónak lehetősége van a Weboldal megfelelő felületén elérhető adatlap kitöltése és elküldése által jelezni az igényét biztosítással vagy hitelezéssel kapcsolatos tájékoztatásra is. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a biztosítási- vagy hitelezéssel kapcsolatos tájékoztatás nem tartozik a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatások körébe, azt a Szolgáltató elkülönült tevékenységként végzi, így arra a jelen ÁSZF, illetve a Szerződés rendelkezései nem vonatkoznak.

 

 1. A Szerződés Módosítása

 

 • A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF tartalmát (ideértve az ÁSZF mellékleteit is) a Felhasználók egyidejű értesítése mellett egyoldalúan módosítani. A módosítás a fenti értesítés időpontjában, illetve az értesítésben megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. Az ÁSZF módosítása egyben a Szerződés megfelelő módosulását is jelenti.

 

 1. A Szerződés Megszűnése

 

 • A Szerződés a Felhasználói Fiók törlésével szűnik meg.

 

 • Felhasználó bármikor jogosult a Felhasználói Fiókját törölni, illetve indokolt esetben a törlést a Szolgáltatótól kérni.

 

 • Szolgáltató jogosult, a jelen ÁSZF 4 és 3.7 pontjában foglalt eseteken túl is, a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a Felhasználói Fiókot törölni amennyiben a Felhasználó a Szerződést ismételten, illetve súlyosan megsérti. A jelen rendelkezés alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a jelen ÁSZF 4.1.4 pontja szerinti fizetési kötelezettség bármilyen megszegése.

 

 • A Felhasználói Fiók törlése a Felhasználónak, illetve a Szolgáltatónak a Szerződés alapján a törlés időpontjában fennálló jogosultságait, illetve kötelezettségeit nem érinti.

 

 1. Felelősség

 

 • Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa a Weboldal használata, illetve a Szolgáltatások igénybe vétele során tanúsított magatartásért, illetve mulasztásért minden felelősség a Felhasználót terheli, azokért a Szolgáltató semmilyen módon nem felel.

 

 • Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli Felhasználó felé a Partner Vállalkozó jelen ÁSZF szerinti pályáztatási eljárás során, illetve azt megelőzően, illetve azt követően tanúsított magatartásával, illetve mulasztásával kapcsolatban, ide értve különösen a Partner Vállalkozó által benyújtott ajánlat tartalmát, a Partner Vállalkozó által megadott adatok, illetve bemutatott igazolások teljességét, pontosságát, hitelességét és valóságtartalmát, valamint a Felhasználó és a Partner Vállalkozó között a pályáztatási eljárás lezárását követő szerződéskötés megtörténtét, vagy elmaradását.

 

 • A Felhasználó és a Partner Vállalkozó között a jelen ÁSZF szerinti ajánlattétel alapján létrejött külön szerződésnek, illetve bármely más megállapodásnak a Szolgáltató semmilyen módon nem alanya, az ilyen szerződésben foglaltakért, így különösen bármely fél teljesítéséért, károkozásáért, illetve egyéb magatartásáért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. Hozzájárulások

 

 • Felhasználó hozzájárulását adja, hogy amennyiben a közte és a Partner Vállalkozó között a jelen ÁSZF szerinti ajánlattétel alapján létrejött szerződésben foglalt munkát a Partner Vállalkozó teljesíti, a Partner Vállalkozó által az elvégzett munkáról készített fényképeket a Szolgáltató referenciaként a Weboldalon elérhetővé tegye, kizárólag oly módon, hogy a pontos helyszín, illetve bármilyen más személyes vagy egyéb adat beazonosítására semmilyen módon ne legyenek alkalmasak sem egyenként, sem pedig együttesen.

 

 • A Felhasználó a hozzájárulását adja, hogy részére a Szolgáltató az általa a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre reklámot küldjön, azzal a céllal, hogy a Szolgáltató termékeket, szolgáltatásokat mutasson be, vagy javaslatot tegyen olyan újabb együttműködési lehetőségekre, melyek mindkét fél számára előnyösek lehetnek.

 

 • A jelen 8. pontban foglalt hozzájárulásokat a Felhasználó bármikor, indoklási kötelezettség, vagy bármely más kötöttség nélkül jogosult visszavonni a Szolgáltató részére a 9.1. pontban meghatározott elektronikus levelezési címre küldött nyilatkozat által.

 

 1. Adatkezelés és Adatvédelem

 

 • A Szolgáltató a Weboldalon elektronikus adatfeldolgozást alkalmaz, melynek során minden esetben tiszteletben tartja a Felhasználók személyhez fűződő jogait, valamint az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket. A Weboldalon történő adatszolgáltatás önkéntes. A Weboldalon történő regisztrációval a Felhasználó hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A Szolgáltató garantálja minden Felhasználó elmentett személyes adatainak bizalmas kezelését, akik regisztráltak a Weboldalon. A megadott adatokat a Szolgáltató a Felhasználók azonosítása, a Felhasználókkal történő kapcsolatfelvétel, a Felhasználók igénye alapján a Szolgáltatások nyújtása, statisztikai kimutatások készítése, hírlevél küldése valamint marketing célok elérése érdekében rögzíti. A Szolgáltató csak azokat az adatokat dolgozza fel, melyek fenti célok eléréséhez szükségesek, és amelyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg a regisztráció során. Ezek az alábbi személyes adatok: [titulus, teljes név, lakcím, e-mail cím, születési dátum, jelszó és telefonszám]. A Szolgáltató garantálja, hogy a Felhasználók, illetve Látogatók hozzájárulása nélkül a Weboldalon nem gyűjt személyes adatokat. A Szolgáltató a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, és különösen annak a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletének és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény hatályos szabályaira. A Szolgáltató az adatokat addig kezeli, ameddig a Felhasználói Fiók létezik. A Felhasználói Fiók törlésével a Felhasználó adatai is törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyek a Felhasználónak, vagy a Szolgáltatónak a Szerződés alapján a másik fél felé még fennálló kötelezettségeinek teljesítéséhez, vagy jogosultságainak gyakorlásához szükségesek, mely adatok törlésére a vonatkozó kötelezettség teljesítését követően kerül sor haladéktalanul.

 

 1. Vegyes Rendelkezések

 

 • Az itt meghatározott nyilatkozatokat, illetve értesítéseket az ÁSZF kifejezett eltérő rendelkezése hiányában Felek az alábbi módon tehetik meg hatályosan:

 

 1. a Szolgáltató a Felhasználó által megadott elérhetőségek bármelyikére;

 

 1. a Felhasználó által a Weboldal megfelelő felületén keresztül, illetve az alábbi elektronikus levelezési címre: hello@lakascel.company

 

 • Az ÁSZF-ben használt alcímek kizárólag az egyes rendelkezésekre való hivatkozás megkönnyítését szolgálják, azok az egyes rendelkezések értelmezését semmilyen módon nem befolyásolják.

 

 • Egyik Fél sem felelős a Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének késedelméért, elmulasztásáért, illetve ezek következményeiért, amennyiben az bármilyen, a Felek hatáskörén kívül eső, a Felek által nem befolyásolható ok miatt következik be, ideértve különösen, de nem kizárólag a háborút, lázadást, tüzet, árvizet, egyéb természeti katasztrófát, kormány, vagy bármely közhatalom közbelépését, illetve az áram- vagy egyéb közműszolgáltatás kimaradását (ideértve a hírközlési hálózatokban történő kimaradást, illetve egyéb hibát is).

 

 • Bármely olyan igény, illetve jogvita eldöntésére, amely az ÁSZF-ből, illetve a Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak létrejöttével, érvényességével, hatályosságával, megszűnésével, megszegésével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyek tekintetében a Budai Központi Kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyek tekintetében pedig a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

 • Az ÁSZF, illetve a Szerződés, annak mellékleteivel együtt képezi a Felek közötti teljes megállapodást és szerződést, és hatályon kívül helyez minden esetleges korábbi, a jelen Szerződés tárgyával kapcsolatos szóbeli, vagy írásbeli közlést, értelmezést, intézkedést, állítást, vagy megállapodást a Felek között.

 

 • Amennyiben az ÁSZF, illetve a Szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben jogellenes, érvénytelen, kikényszeríthetetlen, vagy azzá válik, az semmilyen módon nem érinti az ÁSZF, illetve a Szerződés többi rendelkezését.

 

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.